دراین دوره که ترم های آخر کتابهای مقدماتی است زبان اموزان پس از گذراندن دوره های مختلف و اشنایی و دستور زبان و کلمات پیشرفته میتوانند به ترجمه ی حضوری و کتبی تسلط کافی را داشته باشند و همچنین تا امتحان HSK 6 را خواهند گذراند